#1. அவ்வையின் நீதி நூல் கொன்__ வேந்தன்

#2. நாய் கு__த்தது

#3. கப்பல் வந்து செல்லுமிடம் து__முகம்

#4. நமது உடலிலுள்ள ஓரஂ எலும்பு கா__ எலும்பு

#5. முறுக்கிற்கு பெயர் பெற்ற ஊர் மணப்பா__

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments