தேவி பிரபா

apj

1.ஒரு வகைக்கல் கூ-ங்கல்(லா/ழா) 2.வணிகத்தில் வருவது -பம்(லா/ழா) 3.முக்கனியுள் ஒன்று ப-ப்பழம்(லா/ழா) 4.ஒரு ஊர் ஏ-யிரம் பண்ணை(லா/ழா) 5.கனவுகளின் நாயகன் அப்துல் க-ம்(லா/ழாமேலும் படிக்க…