தேவி பிரபா

வாசிப்பை நேசிக்கும் வாசகி. அவ்வப்பொழுது எழுதுவேன். பயணங்களும், பாடல்களும் - பிடித்தமானவை

kandupidi

ஒரு எழுத்தை கண்டுபிடித்தால் கேள்வியில் உள்ள ஐந்து வார்த்தைகளையும் கண்டுபிடித்து விடலாம். மேலும் படிக்க…

kandupidi

தேவி பிரபாவாசிப்பை நேசிக்கும் வாசகி. அவ்வப்பொழுது எழுதுவேன். பயணங்களும், பாடல்களும் – பிடித்தமானவைமேலும் படிக்க…