கவிதைகள்

zha

தமிழ் மொழியாம் தமிழ் மொழி
தனி மொழி நம் தாய்மொழி!

உயிர் எழுத்தும் மெய்யெழுத்தும்
உயிர்மெய்யாம் எழுத்தும் உண்டு! மேலும் படிக்க…