#1. தா__ - அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைக்கும் பெரிய மண்பானை

#2. வ__ - காற்றை இப்படியும் சொல்லலாம்

#3. கி__ - பயத்தைக் குறிக்கும் சொல்

#4. சி__ - ஒரு நாடு

#5. உ__ - கல்லைச் செதுக்கப் பயன்படும் ஒரு கருவி

finish

Results

guest
1 கருத்து
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments