#1. கும__ன் - புகழ்பெற்ற தமிழக வள்ளல்களுள் ஒருவர்

#2. மசி__குடி - நீலகிரி மாவட்ட சுற்றுலாத்தளம்

#3. வ__க்கம் - கைகூப்பி சொல்லும் சொல்

#4. ப__ங்கிழங்கு - ஒரு வகை கிழங்கு

#5. த__ம் - செல்வத்திற்கு இன்னொரு பெயர்

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments